ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 21 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3 26 กรกฎาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560