ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 24 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 22 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 27 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563