ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
4 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562