ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 23 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 22 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 24 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 25 มกราคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 31 มกราคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
7 25 มกราคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
8 24 มกราคม 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565