ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 13 กุมภาพันธ์ 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 30 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 29 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 15 พฤษภาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่)
6 27 กรกฎาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
7 8 สิงหาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (ครั้งใหม่)
8 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
9 3 ธันวาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
10 30 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
11 9 กรกฎาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562