ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 29 กรกฎาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 25 กรกฎาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 27 กรกฎาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 25 กรกฎาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 24 กรกฎาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 23 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
7 23 กรกฎาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564