ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 14 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
2 2 พฤษภาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3 8 สิงหาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกู้ 2560
4 25 ธันวาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
5 13 สิงหาคม 2563 การประชุมมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563