ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 28 มีนาคม 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2 27 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 31 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 30 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 3 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 24 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563