ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559