ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 21 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 24 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 8 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 5 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
5 16 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
6 23 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564