ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 22 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 21 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 24 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 19 มกราคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
6 13 พฤศจิกายน 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
7  26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
8  31 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563