ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 10 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 19 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 28 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 3 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
6 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 28 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
8 28 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564