ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 8 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 9 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 19 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 11 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560