ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 28 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 29 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 29 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 12 ธันวาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
7 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
8 21 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
9 28 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
10 1  กรกฏาคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564