ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 9 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2 9 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 7 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 19 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 20 กันยายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
6 5 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 4 ตุลาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
8 22 มกราคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
9 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
10 14 มกราคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
11 6 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563