ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 2 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 7 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 20 ตุลาคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
4 4 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
5 21 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
6 8 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564