ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 11 มกราคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
3 3 ตุลาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
4 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 23 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563