ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 23 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 22 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 20 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 19 ตุลาคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559
5 19 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 22 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
8 22 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563