ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 3 กรกฎาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 11 มีนาคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
3 30 พฤษภาคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
4 5 กรกฎาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
5 7 พฤศจิกายน 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
6 6 กรกฎาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2560
7 5 กรกฎาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2561
8 9 กรกฎาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2562
9 16 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
10 8 กรกฎาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564