ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 26 สิงหาคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
2 7 กันยายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
3 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
4 2 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
5 10 กันยายน 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
6 7 ตุลาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
7 4 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564