ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 21 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 27 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 23 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 22 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 25 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
7 19 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564