ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 21 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 2 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 29 กันยายน 2558 การประชุมร่วมของผู้ถือหุ้น BMCL กับ BECL ครั้งที่ 1/2558
4 14 ตุลาคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
5 28 ธันวาคม 2558 การประชุมร่วมของผู้ถือหุ้น BMCL กับ BECL ครั้งที่ 2/2558