ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 8 มกราคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
3 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
4 12 ตุลาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
5 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2562
6 31 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
7 31 มีนาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564