ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 19 ตุลาคม 2557  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
2 2 กุมภาพันธ์ 2558  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
3 21 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
4 26 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 30 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563