ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 11 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3 18 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
4 8 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563