ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 27 ตุลาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 19 มกราคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 30 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
4 28 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
5 26 มกราคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
6 25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
7 9 สิงหาคม 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
8 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
9 30 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
10 30 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563