ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 9 กันยายน 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
2 23 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
3 26 พฤศจิกายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 1 =

Post comment