ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 24 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 28 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 27 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 21 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 25 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 23 มีนาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563