ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 15 มกราคม 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
2 22 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 19 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 2 ตุลาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
6 26 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564