ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 22 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 23 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 28 กันยายน 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
5 25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 24 พฤศจิกายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
7 25 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
8 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
9 5 กันยายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2562
10 10 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
11 26 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564