ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 7 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 7 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 31 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 30 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5 26 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
6 26 มีนาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563