ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 26 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 25 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 29 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 28 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 27 มีนาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 8 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563