ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 20 กุมภาพันธ์ 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 27 กุมภาพันธ์ 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 19 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 17 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 23 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 15 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 21 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563