ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3 27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
4 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
5 11 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
6 2 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564