ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 30 เมษายน 2557  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 9 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 26 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 3 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563