ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 25 กรกฎาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 24 กรกฎาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 24 กรกฎาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 3 เมษายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
5 25 กรกฎาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
6 23 กรกฎาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 22 กรกฎาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
8 20 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563