ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 8 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 8 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 24 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 16 มิถุนายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
6 26 เมษายน 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 22 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
8 13 พฤศจิกายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563