ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 30 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 29 กรกฎาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 29 กรกฎาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 27 กรกฎาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 26 กรกฎาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 25 กรกฎาคม 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 23 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
8 22 กรกฎาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564