ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 22 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 24 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3 27 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 27 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 16 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
8 4 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
9 29 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10 23 กันยายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564