ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 22 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 6 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
3 21 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 16 มีนาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
5 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 19 กรกฏาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
7 24 ธันวาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2561