ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 9 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
2 8 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 11 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 10 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 5 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 1 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 6 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563