ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 5 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2 11 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
3 30 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
4 30 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
5 29 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564