ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 3 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 2 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 1 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 5 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 5 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 4 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
7 23 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
8 8 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564