ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 7 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2 18 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3 19 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
4 11 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
5 30 กรกฏาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563