ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 18 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 20 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
3 18 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่)
5 19 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งใหม่)
7 19 ตุลาคม 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
8 5 พฤศจิกายน 2561 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่)
9 19 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
10 14 สิงหาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
11 4 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
12 25 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งใหม่)
13 19 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
14 30 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564(ครั้งใหม่)
15 19 พฤศจิกายน 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564