ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 29 ตุลาคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
2 28 ธันวาคม 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
3 5 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
4 11 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
5 12 มิถุนายน 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
6 20 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
7 18 มีนาคม 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
8 26 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
9 20 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563