ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 24 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2 23 กันยายน 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
3 24 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
4 12 มกราคม 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =

Post comment