ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 10 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2 21 ธันวาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 1 =

Post comment