ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 10 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2 21 ธันวาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
3 20 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 5 =

Post comment