ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 28 เมษายน 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 5 กุมภาพันธ์ 2558  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
3 24 เมษายน 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
4 4 กันยายน 2558 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
5 25 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
6 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
7 30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
8 29 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
9 13 กรกฎาคม 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
10 26 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564