ครั้งที่จัดประชุม วันที่จัดประชุม การประชุม ข้อมูลการประชุม ภาพการประชุม
1 27 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2 16 ธันวาคม 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
3 25 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
4 28 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
5 27 มีนาคม 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561